תקנון אתר

תקנון האתר

לנוחיותכם, יש לעיין בתקנון האתר.שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלו ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

תנאי השימוש באתר Wediggit.co.il

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת ווידיגיאט בע"מ/ (להלן: " WeDiggIT"). אתר אינטרנט זה עומד לרשותך. השימוש באתר ו- או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, איפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

מהו אתר WeDiggIT :

אתר WeDiggIT מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחומים שונים לרבות אך לא רק: מבנה החברה, מידע על מבצעים והטבות, מידע אודות פתרונות ושירותים, מידע אודות המוצרים והשירותים     שחברת WeDiggIT מספקת בארץ ובחו"ל מידע תפעולי מתן שירותי תמיכה ועוד.

למי מיועד האתר :

WeDiggIT מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו. 

שירותים הניתנים באתר :

במסגרת האתר WeDiggIT מציעה מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה בלבד: פתרונות ו- או שירותים ו- או מוצרים ו- או אביזרים (להלן:"הצעות"). יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק חברת ווידיגיאט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו -או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו- או הפרטים המפורטים בה המצויים באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.

מידע ותמונות באתר :

באתר תמצא מידע מטעם חברת ווידיגיאט וצדדים שלישיים עליהם אין לחברת ווידיגיאט כל פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת ווידיגיאט מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא ( ווידיגיאט אינה בודקת את מהימנות המידע האמרו, שלמותו, או דיוקו, כמו כן חברת ווידיגיאט לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו- או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, הטבות ומבצעים לקידום מכירות. ווידיגיאט אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. ממולץ איפוא לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מוצר בהסתמך על מידע המופיע באתר. WeDiggIT. החברה רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. ווידיגיאט אינה מתחייבת איפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

מקום בו לא קיימים תנאי שימוש ספציפיים יחלו הוראות תנאי השימוש הכללים המופרטים בהסכם זה. כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש הספציפיים לבין ההוראות בתנאי שימוש אלה, יחולו תנאי השימוש הקבועים בהסכם הספציפי.

מודעות דרושים :

הנך מוזמן לעיין במודעות הדרושים שמתפרסמות באתר מטעם WeDiggIT. המודעות מוסרות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת. כדי להתקבל לעבודה יהיה עליך לסיים בהצלחה את הליך המיון והסינון הרגיל של WeDiggIT, העובדה כי פנית אל החברה בעקבות הפרסום באתר לא תקנה לך יתרון כלשהו ולא יהיה בפרסום בכדי לחייב את WeDiggIT בכל צורה שהיא.

קישורים :

ככל שיש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי WeDiggIT והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. חברת ווידיגיאט אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. חברת ווידיגיאט אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. חברת ווידיגיאט לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר ו- או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. חברת ווידיגיאט אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ווידיגיאט רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים והכל, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

פרטיות :

המידע האישי אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, לרבות לצורך קבלת שירות תמיכה באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו- או בקשר לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של חברת ווידיגיאט בע“מ. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.ווידיגיאט תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. חברת ווידיגיאט מתחייבות לא להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו- או במוצרים המוצעים על- ידה, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו- או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו.

הנך רשאי בכל עת לפנות ל-WeDiggIT בבקשה לעיין, לתקן ו- או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת:web@wediggit.co.il ובכפוף למסירת פרטים מזהים.

כמו כן, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. WeDiggIT רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו- או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של חברת ווידיגיאט על פי הסכם זה ו- או כל הסכם אחר. WeDiggIT תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי WeDiggIT ו- או שותפיה העסקיים. פניות כאמור ישוגרו אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתן. במידה ואישרת סעיף משלוח מידע שיווקי ואינך מעוניין בקבלת המידע השיווקי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, נא שלח בקשה אל web@wediggit.co.il

WeDiggIT רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. ווידיגיאט רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

אבטחת מידע :

חברת ווידיגיאט מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר חדירה למערכות המחשב של האתר או של חברת ווידיגיאט מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, WeDiggIT אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע ו- או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך שחברת ווידיגיאט עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו- או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי WeDiggIT, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו ו-  או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

אחריות :

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.(AS IS) לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי WeDiggIT ו- או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. WeDiggIT אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וולא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי WeDiggIT, נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל חברת ווידיגיאט או מי מספקיה. החברה אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי חברת ווידיגיאט. ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי WeDiggIT, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

שינויים באתר :

WeDiggIT תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי WeDiggIT בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

תמיכה טכנית :

WeDiggIT אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו- או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא בכל טענה ו- או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור מחברת ווידיגיאט.

הפסקת השירות :

חברת ווידיגאט רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו.

קניין רוחני :

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של חברת ווידיגאיט בלבד, או של צדדים שלישיים  שווידיגאיט קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של חברת ווידיגיאט בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת ווידיגיאט בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או במימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו חברת ווידיגיאט, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם WeDiggIT סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה הבלעדי של חברת ווידיגיאט. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

הגבלת שימוש מסחרי באתר :

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. ווידיגיאט תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו- או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי תנאי השימוש :

חברת ווידיגיאט תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מיידי. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

דין ושיפוט :

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.

צרו איתנו קשר

אודות wediggit