תקנון מבצע

תקנון מבצע Buy back Guarantee מחשבים – 2021

 

1.הגדרות

״החברה״ – ווידיגאיט בע״מ.

״הלקוח״ – קונה אשר רכש את המכשיר רשאי להחזירו לחברה במסגרת מבצע Buy back Guarantee  לאחר 36 חודשים מרכישתו מהחברה.

״מכשיר״ – מחשב נייד Mac Apple מדגמי M1 עם מטען מקורי מהסוג שהחברה מפרסמת במסגרת המבצע.

״בדיקת מכשיר״ – בדיקה של המכשיר שתיערך על ידי החברה ו- או מי מטעמה, בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת לעת, ואשר תכלול, לכל הפחות, את הדברים הבאים: מכשיר נדלק, מסך

שאינו שבור ו-או סדוק ו-או שאינו ניזוק, וחומרה חיצונית תקינה שאינה ניזוקה ו-או שבורה.

 

2.מהות המבצע

2.1 רכישת מכשיר במחיר המחירון כמפורסם באתר האינטרנט של החברה www.wediggit.co.il, תקנה ללקוח את האפשרות להחזיר המכשיר לחברה לאחר 36 חודש ממועד הרכישה ולקבל זיכוי של 25% ממחיר הרכישה של המכשיר.

2.2 הזיכוי מותנה בכך שהמכשיר שהוחזר כולל את המחשב בצירוף מטען מקורי ואריזת המחשב המקורי, ובוצעה בדיקת המכשיר מטעם החברה ונמצא שעובד בתקינות מלאה וללא כל נזק, ללא נעילה.

 

3.תשלום ללקוח

3.1 הזיכוי הכספי שיינתן ללקוח 36 חודשים מהרכישה יועבר לחשבון הלקוח, לפי הפרטים שמסר בעת ההזמנה. פרטים שהוגשו יהיו סופיים ולא ניתן יהיה לשנותם אלא בפניה מראש בכתב שתאושר על-ידי החברה.

3.2 הזיכוי יועבר ללקוח בהתאם לתנאי המבצע של החברה, וזאת רק לאחר בדיקת המכשיר שתתבצע מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.3הזיכוי יועבר רק בתנאי שהלקוח חתם על הסכם מכירת המכשיר לחברה, ולפי תוצאות בדיקת המכשיר יהיה הלקוח זכאי לקבל זיכוי.

3.4 האחריות לקבלת הזיכוי בהחזרת המכשיר לחברה בתום  36 חודשים כפי שנקבע מראש במעמד רכישת המחשב הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח , אשר מוכר את המחשב חזרה לחברה. וזאת, לא יאוחר מ – 37 חודשים ממועד הרכישה מהחברה במסגרת מבצע Buy back Guarantee.

 

4.בעלות והמחאת זכות

4.1 הלקוח מצהיר בזאת כי הוא בעל מלוא הזכויות במכשיר והינו בעליו היחידי והמורשה למכור אותו לחברה.

4.2 מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מצהיר בזאת כי המכשיר אינו חסום ו-או נעול ב-   FMI או Find My Mac .

4.3 הלקוח מצהיר כי לא בוצע תיקון שאינו מורשה מטעם היצרן, חברת Apple ו- או נזק בלתי הפיך לרבות מגע של נוזלים במחשב.

4.4 במסירת המכשיר לחברה מעביר הלקוח את מלוא הבעלות לחברה וממחה את כל זכויותיו בקשר עם המכשיר לחברה ו-או לצד שלישי אשר רכש אותו מהחברה.

 

5.מחיקת מידע

5.1 הלקוח מודע כי המכשיר הנמכר לחברה יכול ויימכר לצדדים שלישיים והוא מצהיר כי הסיר ממנו כל מידע אישי ו- או פרטי שאוחסן בו, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות – תשמ״א 1981 והוא פוטר בזאת את החברה ומוותר כלפיה על כל טענה ו-או דרישה ו-או תביעה לעניין חשיפת מידע כאמור לצדדים שלישים ו- או החברה שלא נמחק על ידיו כיאות.

5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מודע לכך שלאחר מכירת המכשיר לחברה לא ניתן יהיה לשחזר שום תוכן ו-או מידע ו-או נתון אשר יימצא על המכשיר לאחר שנמסר.

 

6.המחיר

6.1 ברכישת מחשב מהדגמים המשתתפים במבצע ובכפוף לתנאי התוכנית כל עסק ו-או ארגון רשאי לרכוש מחשב במבצע ולקבל זיכוי של עד 25% ממחיר מחירון של המחשב בעת רכישתו, וזאת בתום 36 חודשים מיום הרכישה.

צור איתנו קשר